Rostfritt stål, syrafast stål, värmebeständigt stål

kassan totalt: 0,00 kr
Integritetspolicy

Integritetspolicy

STAINLESS EUROPES DATASKYDDSPOLICY FÖR KUNDER

Ändamålet med Webbutiken Stainless Europes Dataskyddspolicy för Kunder, nedan kallad ”Policy", är att ge dig mer information om vilka personuppgifter om Webbutiken Stainless Europes Kunder vi samlar, i vilka syften och på vilket sätt vi använder dem, vem vi är och vilka rättigheter du har. Denna policy ska ge dig information som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan kallad ”dataskyddsförordningen” som har gällt sedan den 25 maj 2018. Uppgifterna som anges nedan är mycket viktiga så var vänlig och läs dem noga.

VEM ÄR VI – PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER:

1. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Stainless Europe med säte i Żory, adress: Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen, registrerat av Tingsrätten för Kraków i Kraków, Näringslivsavdelning elva för Nationella domstolsregistret i företagsregistret under Nationella domstolsregistrets nummer KRS 0000611193, skatteidentifieringsnummer NIP 6793126212, statistiknummer REGON 121165026, nedan kallat Stainless Europe.

Du kan kontakta oss:

 • via post, på adressen: Stainless Europe, ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen;
 • via e-post, på adressen: info@stainlesseurope.com

DATATILLSYNSMANNEN OCH DATATILLSYNSMANNENS KONTAKTUPPGIFTER:

2. Vi har utsett en Datatillsynsman som du kan vända dig till med varje fråga eller begäran i samband med alla frågor som rör personuppgifter. Du kan göra detta:

 • via post, på adressen: Stainless Europe, Datatillsynsman, ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen;
 • via e-post, på adressen: iod@stainlesseurope.com

VILKA UPPGIFTER OM WEBBUTIKEN STAINLESS EUROPES KUNDER BEHANDLAR VI?

3. Eftersom du tillhör Webbutiken Stainless Europes kundgrupp kan vi be dig om att ange följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • Hemvist
 • Kontaktuppgifter i form av telefonnummer och e-postadress.

I samband med Webbutiken Stainless Europes verksamhet, för marknadsföringssyften, inbegripet profilering och automatisk behandling av uppgifter, samlar vi även:

 • Uppgifter i samband med dina aktiviteter i Webbutiken Stainless Europe, dvs. s.k. beteendedata om dina beteenden som omfattar information om dina köp, deras antal, föremål, frekvens samt de tidigare marknadsföringsmeddelanden som har skickats till dig (t.ex. nyhetsbrev, SMS, MMS, e-post).

I VILKET SYFTE SAMLAR OCH ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER?

4. Vi behöver dina personuppgifter och vi behandlar dem för att:

 • Driva vårt s.k. legitima intresse enligt art. 6.1 f i dataskyddsförordningen som omfattar:
 • att fastställa, försvara och göra anspråk i samband med dina aktiviteter i Webbutiken Stainless Europe;
 • att framställa sammansättningar, analyser och statistik för våra interna behov, däribland i synnerhet rapportering, marknadsföringsundersökningar, planering av utveckling av erbjudandet, produkterna, utvecklingsarbeten i våra it-system;
 • att säkerställa nät och uppgifter;
 • att stödja service, inbegripet genom att anpassa den till de behov som framgår av utförda transaktioner, reklamationer, klagomål samt Kundernas anmälningar.

MÅSTE DU ANGE DINA PERSONUPPGIFTER?

5. Kom ihåg att du anger dina personuppgifter helt FRIVILLIGT. Du kan göra det men det är inte ett måste. Att ange dem är inte en lagstadgad skyldighet. Du är inte skyldig att lämna vilka som helst uppgifter till oss och de kan anges endast efter ditt samtycke och enligt ditt önskemål.

Att inte ange några personuppgifter skapar inga negativa konsekvenser förutom att det inte finns möjligheten:

 • Att få information om våra kampanjer, produkter, inklusive tjänster och evenemang och aktioner samt erbjudanden som är specialanpassade för dig (inklusive de som bara är tillgängliga för Webbutiken Stainless Europes Kunder) via t.ex. post, telefon, SMS, MMS, e-post;
 • Att utöva dina andra rättigheter som framgår av att vara en av Webbutiken Stainless Europes Kundgrupp, t.ex. reklamation.

VEM KAN VI LÄMNA UT DINA UPPGIFTER TILL?

6. Vi kan lämna ut dina uppgifter till:

 • våra anställda och medarbetare som måste ha tillgång till databasen för att kunna uppfylla våra åtaganden som framgår av Webbutiken Stainless Europes verksamhet;
 • parter som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och deltar i utförande av vår verksamhet, dvs.:
 • reklambyråer och andra parter som förmedlar försäljning av våra produkter eller arrangemang av marknadsföringsaktiviteter;
 • parter som hanterar våra elektroniska system eller gör IKT-verktyg tillgängliga för oss;
 • parter som tillhandahåller oss rådgivnings-, konsult-, revisions- eller rättshjälp, skattestöd och redovisningstjänster;
 • forskningsorgan som agerar på vårt uppdrag;
 • de andra personuppgiftsansvariga som är:
 • reklambyråer och parter som samarbetar kring arrangemang av marknadsföringsaktiviteter eller drivning av Webbutiken Stainless Europe och betjäning av dess Kunder;
 • parter som driver post- eller budverksamhet.

HUR LÄNGE KAN VI LAGRA DINA UPPGIFTER?

7. Vi kan lagra dina uppgifter så länge som du tillhör Webbutiken Stainless Europes Kundgrupp, dvs. tills att du har avstått från att tillhöra Webbplatsen Stainless Europes Kundgrupp.

När den angivna tiden har löpt ut kan vi lagra dina personuppgifter hela tiden när du kan göra anspråk i samband med tillhörande till Webbutiken Stainless Europes Kundgrupp, dvs. fram till att deras preskriptionstid har löpt ut – maximalt 10 år från tidpunkten för tillhörande till Webbutiken Stainless Europes Kundgrupp fram till att ett lagakraftvunnet avgörande har meddelats i samband med dessa anspråk.

VAD ÄR AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE?

8. På grundval av ditt samtycke kan vi utnyttja dina uppgifter för automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering och för att förbereda specialerbjudande för dig, (inklusive de som endast är tillgängliga för Webbutiken Stainless Europes Kundgrupp). Dessa beslut ska fattas automatiskt enligt kriterierna såsom antal och frekvens av köp samt antal och typ av köpta varor.

När det har fastställts kriterierna ska datorsystemet skicka dig information om att du har fått förmån, t.ex. ett specialerbjudande, automatiskt.

Du kan använda den tilldelade förmånen enligt reglerna som anges i informationen om tilldelande samt avstå från den eller inge ett överklagande av detta beslut.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

9. Kom ihåg att du har följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina uppgifter:

 • rätt till tillgång till dina personuppgifter, inklusive rätt till information om dina personuppgifter och att begära en kopia av personuppgifter;
 • rätt till rättelse av personuppgifter om de är fel samt rätt till att komplettera ofullständiga uppgifter;
 • rätt till radering av personuppgifter;
 • rätt till begränsning av behandling av personuppgifter;
 • rätt till dataportabilitet;
 • rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten för skydd av personuppgifter, dvs. Dataskyddsmyndigheten, i händelse av att en olaglig behandling av dina personuppgifter har konstaterats;
 • rätt att återkalla varje samtycke när som helst utan att ange någon orsak och utan att detta påverkar behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades;
 • RÄTT TILL INVÄNDNING mot:
  • behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål, inbegripet mot s.k. Profilering (dvs. invändning mot att lämna information om våra kampanjer, erbjudanden, produkter, inbegripet tjänster, aktioner och evenemang, inbegripet specialerbjudanden) och när en sådan invändning har lämnats får dina uppgifter inte längre behandlas för marknadsföringsändamål;
  • behandling av dina personuppgifter för ett s.k. legitimt intresse som vi driver – på grundval av de orsakerna i samband med din specifika situation.

10. Dina rättigheter som anges under punkt 9 ovan kan du genomföra när som helst genom att lämna en lämplig begäran.

11. Du kan lämna en begäran som avses i punkt 9 ovan genom att lämna en skriftlig förklaring:

 • till Webbutiken Stainless Europes anställd
 • via e-post, på adressen: info@stainlesseurope.com
 • via post, på adressen: Stainless Europe ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen

12. Vi är skyldiga att informera dig om de åtgärder som har vidtagits i samband med den begäran som avses i punkt 9 ovan utan onödigt dröjsmål och, i varje fall, inom en månad från att begäran har mottagits. Vid behov kan tidsfristen som avses i den föregående meningen förlängas med två månader till med avseende på begärans komplicerade natur eller dess antal. Inom en månads tidsfrist från att vi har mottagit din begäran måste vi dock informera dig om att tidsfristen har förlängts och varför.

13. Om vi inte vidtar åtgärder i samband med din begäran som avses i punkt 9 ovan informerar vi dig direkt, senast inom en månad efter att begäran har mottagits, om varför vi inte gör det och att du kan inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten samt har tillgång till rättsmedel.

14. Om vi har motiverade tvivel om din identitet kan vi be att du anger ytterligare uppgifter som är nödvändiga för att bekräfta den i samband med din begäran.

15. Vi ge dig skriftlig information som avses i punkt 12–14 via den väg som vi väljer:

 • antingen med rekommenderat brev till den postadress som Deltagaren har angivit

eller

 • via e-post till den e-postadress som Deltagaren har angivit

med undantag för de fall när:

 • du har skickat din begäran via elektronisk väg och begär information i en annan form – då skickar vi dig information till den e-postadress som du har angivit;
 • du har begärt information muntligen och vi har bekräftat din identitet på andra sätt – då informerar vi dig muntligen

16. All kommunikation och de åtgärder som vi vidtar i samband med din begäran som avses i punkt 9 ovan är avgiftsfria. Om dina anspråk är dock uttryckligen omotiverade eller överdrivna t.ex. pga. deras repetitiva art kan vi:

 • ta ut en rimlig avgift som omfattar administrativa kostnader för att lämna information, kommunicera eller vidta åtgärder

eller

 • vägra att vidta åtgärder i samband med begäran

17. Vi ska informera varje mottagare som vi har lämnat ut dina personuppgifter till om rättelse, komplettering, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter som vi har genomfört som ett resultat av utförande av din begäran. Vi är inte skyldiga att lämna sådana uppgifter endast om det kommer att visa sig omöjligt (t.ex. pga. av att bolaget har likviderats) eller om det kommer att inbegripa en oproportionell ansträngning (uppgifterna lämnades ut för många år sedan och det var omöjligt att komma i kontakt med mottagaren trots försök).

18. På din begäran ska vi informera dig om mottagarna som vi har lämnat ut information om rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter till samt om mottagarna som vi inte kunde underrätta.

19. I frågor som inte regleras av reglerna ska bestämmelserna i civillagen och relevanta lagar i polsk lag, samt Europeiska unionens lag, särskilt RODO (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG) tillämpas.

HUR KAN DU FÅ MER INFORMATION?

FÖR ATT FÅ MER INFORMATION OM DENNA Integritetspolicy och frågor som gäller regler för hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter kan du kontakta oss:

På det sätt som anges i punkt 1, dvs.:

 • via post, på adressen: Stainless Europe, ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen;
 • via e-post, på adressen: info@stainlesseurope.com

Genom att ställa frågor till Datatillsynsmannen på det sätt som anges i punkt 2, dvs.:

 • via post, på adressen: Stainless Europe, ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen
 • via e-post, på adressen: iod@stainlesseurope.com
upp
Butiken är i visningsläge
Visa den fullständiga versionen av webbplatsen
Sklep internetowy Shoper Premium